Vai trò của màu sắc trong in ấn

Vai trò của màu sắc trong in ấn
Màu sắc là một thành tố quan trọng trong các chiến lược truyền thông của doanh nghiệp, là một trong ba yếu tố hàng đầu chi phối việc quyết định mua hay không