Hướng dẫn khắc phục đầu in phun không hoạt động

Hướng dẫn khắc phục đầu in phun không hoạt động
Có hai trường hợp mà bạn cần khắc phục đó là trường hợp đầu in phun ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn và dầu in phun ngừng hoạt động trong một